Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie

STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity uwzględniający pierwotne brzmienie przyjęte w dniu 24 lipca 2008 r. i zmiany wprowadzone uchwałami Zebrania Założycieli podjętymi w dniu 3 listopada 2008 r., a także uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 30 marca 2009 roku oraz w dniu 27 stycznia 2015 r.


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz nazwą skróconą : Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie strzeżone
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz przyznawać dyplomy, tytuły i nagrody, a także nadawać odznaczenia i medale na zasadach ogólnych w statucie i przepisach szczególnych.

§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych praw może zatrudniać pracowników (w tym swoich członków w miarę potrzeb)
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
3. Decyzję w sprawie podjęcia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna wydaje opinię o zasadności podjęcia działalności gospodarczej kierując się w szczególności względami bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz okresowo bada wyniki ekonomiczne tej działalności.
5. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5.
1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział II. Cele i sposoby działania
§ 7.
Celami Stowarzyszenia jest działalność naukowa, propagatorska, edukacyjna, szkoleniowa i promocyjna w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty, w tym nauki języków obcych, wiedzy ekonomicznej , informatyki, oraz prawa
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i na świecie,
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, sportu, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
5) krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków,
6) działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych,
7) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji,
8) promocji i organizacji wolontariatu.
9) Działań na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej.

§ 8.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej,
2) wydawanie pisma społeczno – gospodarczego,
3) tworzenie klubów regionalnych,
4) organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych,
5) organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej
z celami Stowarzyszenia,
6) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu propagowanie rozwoju i propagowanie idei przyświecających celom Stowarzyszenia,
7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym
z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie
celami Stowarzyszenia,
8) tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny).
9) Tworzenie grup samopomocowych.
10) Wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie.
11) Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i turystycznych
12) Prowadzenie działalności doradczej.
13) Organizowanie imprez okolicznościowych
14) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, instytucji, organizacji.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
1. Stowarzyszenie skupia osoby, które swoją dotychczasową postawa życiową oraz osiągnięciami dają rękojmię realizacji celów, przyświecających jego idei.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec – także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, akceptujący statut Stowarzyszenia, który:
1) złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
2) przejdzie pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia.
4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
5. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Wlanego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.


§ 12.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) wpłacenia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4) Troski o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz.
5) Dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo wyborcze),
3) uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
4) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych procedur,
5) nosić odznakę organizacyjną,
6) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do władz nadrzędnych z wyłączeniem decyzji, od których statut nie przewiduje odwołania,
7) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
8) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie
w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
9) uzyskiwanie informacji od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności.

§ 14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie finansowe lub rzeczowe.
2. Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
4. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.
5. Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Wlanego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
6. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
7. Członkowie wspierający mają prawo do współpracy ze Stowarzyszeniem.
8. Szczegółowe zasady wspierania działalności Stowarzyszenia oraz zasady współpracy, o której mowa w ustępie 7, określa umowa zawarta pomiędzy członkiem wspierającym a Stowarzyszeniem.
9. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) pozbawienia statusu członka wspierającego przez Sąd Koleżeński w drodze uchwały,
c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
d) śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienia praw publicznych,
e) wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy z członkiem wspierającym o jakiej mowa w ustępie 8.
10. Przyczyną uzasadniającą pozbawienie statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek wspierający się zobowiązał. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.
11. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 15.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.

§ 16.
Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 17.
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 18.
1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) zalegania – w okresie dłuższym niż sześć miesięcy – z płaceniem składek członkowskich lub nie wywiązywania się z innych świadczeń,
3) utraty praw obywatelskich,
4) wykluczenia z grona członków,
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną.
2. Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Sądu Koleżeńskiego, od której służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta w szczególności w przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień statutu,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
4) utraty praw obywatelskich.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna władz

§ 19.
Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 20.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli.
3. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21.
1. W przypadku rezygnacji , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz – o ile zachodzi taka potrzeba – zostaje uzupełniony. Na miejsca wakujące we władzach Stowarzyszenia wchodzą następni w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zebraniu według ilości otrzymanych głosów.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danej władzy.
3. Decyzja o dokooptowaniu członków wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.
4. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 1, 2 i jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, licząc od dnia powstania wakatu we władzach Stowarzyszenia.

§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawczo – wyborcze) lub nadzwyczajne (dla załatwienia bieżących spraw).
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) i członkowie honorowi,
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków (delegatów) prezes w porozumieniu z Zarządem, co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób określony w regulaminie Walnego Zebrania.

§ 23.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków odbywa się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 24.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia,
2) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz.
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
8) nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia,
10) nadawanie odznaczeń i medali,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów) Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1, pkt. 2 i 3.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

§ 27.
Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy co najmniej trzy osoby i nie więcej niż siedem osób.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust.1.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
5. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia wniosku – w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

§ 29.
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia samodzielnie lub przy pomocy Biura Zarządu.
2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor lub w czasie jego nieobecności inna osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Szczegółowe zasady działania Biura Zarządu i innych jednostek organizacyjnych – określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez prezesa Stowarzyszenia.
4. Pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 i 3 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
6) podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu członków organów doradczych,
7) prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia,
8) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego określonego w § 11 statutu,
9) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
11) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
12) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na spotkania zagraniczne,
13) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
14) podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu lub nagrody,
15) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie odznaczeń, medali itp.
16) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności – 1 raz do roku w terminie do 28 lutego.

§ 31.
1. Do zakresu działania prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie pracami Zarządu,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,
4) koordynowanie pracy Stowarzyszenia w tym działalności jednostek organizacyjnych,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu Stowarzyszenia,
6) organizowania i prowadzenie statutowej działalności gospodarczej,
7) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.
2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 – 5 osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna:
1) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności finansowej Stowarzyszenia,
2) składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
3) jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4) Kontroluje zgodność działalności Zarządu ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5) Wydaje zalecenia oraz żąda wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu (Prezydium) z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
6. Szczegółową organizację, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie

§ 33.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ilość członków Sądu Koleżeńskiego ustala Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia w wykluczenie członkostwa ze Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornej interpretacji zapisów w statucie oraz uchwałach organów Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia.
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie regulamin.

§ 34.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienia,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 35.
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
2. Wszelkie odwołania skierowane do Walnego Zebrania Członków rozpatrywane są na najbliższym jego posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od wniesienia odwołania.
3. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może zostać ponownie członkiem Stowarzyszenia przed upływem 2 lat od dnia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 36.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
4) granty i subwencje,
5) wpływy z działalności statutowej w tym z odpłatnej działalności statutowej.
6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia winny być przechowywane – za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na rachunku Stowarzyszenia. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie ustala się w wymiarze rocznym i wnosi z góry nie później niż do końca stycznia za rok bieżący. Na wniosek członka składka może być wniesiona w dwu równych ratach płatnych do końca stycznia i końca lipca za rok bieżący.
4. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38.
Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt. 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 873 z póź. zm.) tj.:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz małżonków, krewnych i powinowatych tych osób jak również osobom związanym z wymienionymi osobami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom i pracownikom, o których mowa w punkcie 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,.
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób i ich bliskich, o których mowa w punkcie 1) chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 39.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu Stowarzyszenia lub, w przypadku uzasadnionej nieobecności prezesa, dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wiceprezesów Zarządu.
2. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań w sprawach zwykłego zarządu wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu.
3. W sprawach przekraczających zwykły Zarząd, konieczne są trzy podpisy: dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz obligatoryjnie podpis skarbnika.

§ 40.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe za akceptacją Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI. Zmiana statusu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41.
1. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu lub zmian w statucie oraz uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem trybu określonego w § 24.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 4 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili wpisania do KRS.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. Warz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych spraw nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.).

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 42.
1. Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycieli w dniu 24 lipca 2008 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do KRS.

 

 

 

_________________________________________________________________________________
Zmiany:
§ 1. uchwała WZC nr 1/2015 z 27 stycznia 2015 r.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej
na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz nazwą skróconą :
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. uchwała WZC nr 2/2015 z 27 stycznia 2015 r.
3.Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej
Wyższej Szkole Ekonomicznej” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia
na 3.Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
§ 7. uchwała WZC nr 2/2015 z 27 stycznia 2015 r.
1) nauki, edukacji, oświaty, w tym szczególności wiedzy ekonomicznej oraz nauki języków obcych,

na 1) nauki, edukacji, oświaty, w tym szczególności wiedzy ekonomicznej , informatyki oraz nauki języków obcych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia
oraz wiedzy o zdrowiu,

na 4)ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, sportu, zdrowego
stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 12. uchwała WZC nr 2/2009 z 30 marca 2009 r.
3)regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

na 3)wpłacenia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 14. uchwała WZC nr 1/2009 z 30 marca 2009 r.
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

na 1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na jego rzecz wsparcie finansowe lub rzeczowe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

na 2.Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

na 5.Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 4. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia złożonej
Zarządowi. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 wykreślony Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek
zainteresowanego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.wykreśony Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Sąd Koleżeński w drodze uchwały.
Przyczyną uzasadniającą pozbawienia statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia , do których członek wspierający się zobowiązał.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 na 11.Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 6.Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 7.Członkowie wspierający mają prawo do współpracy ze Stowarzyszeniem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 8.Szczegółowe zasady wspierania działalności Stowarzyszenia oraz zasady współpracy, o której mowa w ustępie 7,
określa umowa zawarta pomiędzy członkiem wspierającym a Stowarzyszeniem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 9.Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
a)dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b)pozbawienia statusu członka wspierającego przez Sąd Koleżeński w drodze uchwały,
c)likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
d)śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych bądź pozbawienia praw publicznych,
e)wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy z członkiem wspierającym o jakiej mowa w ustępie 8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nowy 10.Przyczyną uzasadniającą pozbawienie statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, do których członek wspierający się zobowiązał. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego
podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.


§ 19. uchwała ZZ nr 1 z 3 listopada 2008 r.
1)
jako § 19 Władze Stowarzyszenia stanowią:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna,
4)Sąd Koleżeński.
2)wykreślony
3)wykreślony
4)wykreślony
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 25 uchwała ZZ nr 2 z 3 listopada 2008 r.
4)wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

na 4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 29 uchwała ZZ nr 3 z 3 listopada 2008 r.
3)wykreślony
nowy 3) dotychczasowy 4)
nowy 4) dotychczasowy 5)
§ 30 uchwała ZZ nr 4 z 3 listopada 2008 r.
pkt 6 wykreślony
pkt 7 do 17 przyjmują odpowiednio numerację pkt 6 do 16

§ 37. uchwała WZC nr 3/2009 z 30 marca 2009 r.
4.Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

na 4. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu
trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.