Wybory do Rady Słuchaczy UTW przy PWSZ w Tarnowie.
W skład nowej Rady weszli:
1. Irena Pękala
2. Teresa Rakocińska
3. Danuta Sitko
4. Urszula Marzec
5. Anna Czarnik
6. Andrzej Bykiewicz

Nowa Rada wybierze starostę i pozostałe władze na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 5 marca br.

 

 Zadania Rady UTW przy PWSZ w Tarnowie 

1. Irena Pękala Starosta

 •  Organizacja pracy Rady
 •  Współpraca z Zarządem 
 •  Reprezentowanie Rady na zewnątrz
 •  Pozyskiwanie Słuchaczy do współpracy z Radą Słuchaczy w razie potrzeb

 2. Teresa Rakocińska Zastępca Starosty

 • Zastępowanie Starosty w przypadku jego nieobecności
 • Organizacyjne zabezpieczenie własnych uroczystości i wyjazdów do opery, operetki, kina, teatru, na sztuki teatralne, balet i inne.
 • Opracowywanie ankiet wspólnie z Irena Pękala, Zarządem, ich przeprowadzanie i analiza oraz zapoznanie ogółu Słuchaczy z ich wynikami
 • Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Uniwersytetu.

3. Danuta Sitko Sekretarz 

 • Protokołowanie posiedzeń Rady
 • Prowadzenie Kroniki Rady Słuchaczy
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW

4. Urszula Marzec Członek

 • Dostarczenie informacji na stronę internetową UTW o pracy Rady Słuchaczy.
 • Planowanie, organizowanie i dokumentacja wycieczek pieszych w ramach klubu "Łaziki"
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

5. Anna Czarnik Członek

 • Planowanie, organizowanie i dokumentacja wycieczek pieszych w ramach klubu "Tramp"
 • Współdziałanie z Urszulą Marzec w ramach przekazywania informacji o pracy Rady na stronę internetową UTW.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

 

6. Andrzej Bykiewicz Członek 

 • Organizacja zajęć tanecznych.
 • Stworzenie zespołu tanecznego i prezentacja jego osiągnięć na forum UTW.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

 

Zakończyła swą trzyletnią kadencję Rada Słuchaczy UTW w składzie: Zofia Rech, Marta Garwol, Buben Ewa, Dąbrowska Danuta, Zdzisława Moszumańska, Teresa Rakocińska i Jerzy Wróbel.
Wszystkim członkom podziekowania przekazał Prezes UTW Stanisław Wiatr, podkreślając liczący się dorobek Rady i aktywność w działalnosci UTW.

Ustępującej Radzie podziękowali także wszyscy obecni słuchacze.

 

 

 

 Od nowego Roku Akademickiego rezygnację z funkcji członka Rady Słuchaczy złożyła Danuta Dąbrowska

 

WYBRANO NOWĄ RADĘ SŁUCHACZY

Zakończyła swą trzyletnią kadencję Rada Słuchaczy naszego Uniwersytetu w składzie:Ludwika Gawron – starosta, Zofia Rech – vice starosta, Jerzy Wróbel – vice starosta, Kazimierz Krupa – skarbnik, Barbara Sadowska – sekretarz, Zdzisława Moszumańska i Krystyna Romańska – członkowie.

Były to trzy lata intensywnej, owocnej i widocznej pracy oraz zaangażowania całego składu Rady Słuchaczy, a przede wszystkim Starosty Ludwiki Gawron i sekretarza Barbary Sadowskiej. Radę cechowała kreatywność, solidność w realizacji przyjętych zadań, ale przede wszystkim wspólna odpowiedzialność za wizerunek uniwersytetu i jakość jego działania, co m.in. usankcjonowane zostało przyznaniem UTW ZŁOTEGO CERTYFIKATU, co wielokrotnie podkreślała w swoim wystąpieniu dziękując Radzie, Prezes Maria Kanior.

Zakończenie jednej kadencji Rady, rozpoczęło kadencję kolejną. W wyniku tajnych wyborów przeprowadzonych w dniu 25.02.2016, wybrano nową Radę Słuchaczy. W jej składzie znaleźli się:Buben Ewa, Dąbrowska Danuta, Garwol Marta, Moszumańska Zdzisława, Rakocińska Teresa, Zofia Rech, Jerzy Wróbel. Funkcję Starosty Rady Słuchaczy powierzono ZofiRech, pełniącej w minionej kadencji funkcję vice starosty. Osobie doświadczonej i znającej specyfikę działania Rady Słuchaczy. Funkcję vice Starosty objęła Teresa Rakocińska.

W nowej Radzie Słuchaczy pozostało trzech członków ze składu starego. Z kandydowania do nowej Rady z uwagi na inne obowiązki na UTW zrezygnowała: Ludwika Gawron, Barbara Sadowska i Krystyna Romańska.

Starej Radzie Słuchaczy należą się słowa uznania i podziękowania. Pozostawiła po sobie spory dorobek, który na trwale wpisał się w 10 letnią historię UTW. Nowej należy życzyć, aby go wzbogaciła – otwierając kolejne dziesięciolecie.

tekst L.Jażwińska

 

 

Zadania Rady Słuchaczy UTW przy PWSZ w Tarnowie na lata 2016

Lp.

Imię i Nazwisko

Zadania

1.

Zofia Rech

STAROSTA

 

 1. Organizacja pracy Rady.

 2. Współpraca z Zarządem

 3. Reprezentowanie Rady na zewnątrz

 4. Nadzór nad finansami Rady

 5. Pozyskiwanie Słuchaczy do współpracy do wykonywania zadań Rady w razie potrzeb

 

2.

Teresa Rakocińska

Zastępca Starosty

 1. Zastępowania Starosty w przypadku jego nieobecności

 2. Organizacyjne zabezpieczenie własnych uroczystości (ujętych w planie pracy)

 3. Reprezentowanie Rady i współdziałanie ze Słuchaczami na II grupie wykładowej (nowe propozycje Słuchaczy, wycieczki itp.)

 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w razie potrzeb

3.

Ewa Buben

Sekretarz

 1. Protokołowanie posiedzeń Rady

 2. Prowadzenie Kroniki Rady Słuchaczy

 3. Dostarczanie informacji na stronę internetową UTW

 4. Reprezentowanie Rady i współdziałanie ze Słuchaczami na I grupie wykładowej (nowe propozycje Słuchaczy, wycieczki itp.)

 5. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w miarę potrzeb.

4.

Danuta Dąbrowska

Skarbnik

 1. Zbieranie dodatkowych składek na uroczystości związane z obowiązkami Rady Słuchaczy, dokumentowanie, wpłacanie gotówki do kasy UTW i rozliczanie wydatków ( sporządzanie zestawienia wraz z listami uczestników)

 2. Pomoc przy zbieraniu czesnego

 3. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w miarę potrzeb.

 

5.

Marta Garwol

Członek

 1. Pomoc w ustaleniach tematyki i organizacji spotkań w Klubie Inicjatyw Twórczych OMEGA, oraz Muzealnego Salonu III Wieku

 2. Współdziałanie z zespołem muzycznym Fermata, grupą VENA, grupa teatralne PIN, zespól taneczny ALEMANA,

 3. Prowadzenie strony internetowej w/w zadaniach

 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w miarę potrzeb.

6.

Zdzisława Moszumańska

Członek

 

 1. Planowanie, organizowanie, dokumentowanie wycieczek pieszych w ramach Klubu „Łaziki”

 2. Organizowanie i koordynacja grupy na zajęciach gimnastycznych

 3. Opracowanie ankiet i ich analiza oraz zapoznanie ogółu Słuchaczy z ich wynikami

 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w miarę potrzeb.

7.

Wróbel Jerzy

Członek

 1. Organizacja zajęć sportowych

 2. Organizacja wyjazdów do Lusławic i Dębicy

 3. Sporządzanie list uczestników i przekazanie Skarbnikowi

 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę w miarę potrzeb.

 

 

 

Ludwika Gawron - starosta
Zofia Rech - vice starosta
Jerzy Wróbel - vice starosta
Kazimierz Krupa - skarbnik
Barbara Sadowska - sekretarz
Zdzisława Moszumańska - członek
Krystyna Romańska - członek

 

 

 

 

Regulamin wyboru kandydatów do Rady Słuchaczy UTW przy PWSZ w Tarnowie

 

1. Wybory do Rady Słuchaczy odbywają się co 3 lata w terminie do końca miesiąca: luty.
2. Wybory są prawomocne jeśli w głosowaniu tajnym będzie uczestniczyła połowa uprawnionych do głosowania Słuchaczy. Wybór Władz następuje spośród nieograniczonej liczy kandydatów
3. Rada składa się z 7 Członków tj. Starosty, z-cy Starosty, Sekretarza, Skarbnika i Członków
4. Członków Rady Słuchaczy wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez:
- samych słuchaczy,
- grupy zainteresowań: Fermata, PIN, Vena, Łaziki.
- Zarząd SUTW
- ustępującą Radę Słuchaczy
5. Termin zgłaszania kandydatów upływa na 3 – tygodnie przed ogłoszona datą wyborów.
6. Proponowani kandydaci do Rady Słuchaczy obowiązani są na piśmie złożonym w biurze UTW podać swoje dane (wg wzoru ustalonego przez Zarząd SUTW) i wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Celem przybliżenia kandydatów, na dwa tygodnie przed ustalonym terminem wyborów, kandydaci zaprezentują się ogółowi Słuchaczy.
8. Ustala się maksymalnie 2 kadencje pracy w Radzie Słuchaczy ( 2 razy 3 lata) i możliwość do rezygnacji z pracy w Radzie w uzasadnionych przypadkach.
9. Wybory do Rady przeprowadza się w sposób tajny, spośród kandydatów zgłoszonych przez Organy wymienione w punkcie 4.
10. Kandydaci do Rady Słuchaczy muszą wyrazić zgodę na nieodpłatną prace w Radzie w razie wyboru
11. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisje Wyborczą i Skrutacyjną, które to komisje sporządzają protokoły z dokonanych przez siebie czynności, podpisane przez jej Członków
12. Komisja Wyborcza dokonuje rejestracji zgłoszeń oraz opracowuje projekt list kandydatów.
13. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, które wręczy Słuchaczy i przeprowadzi tajne głosowanie
14. Oddany głos jest ważny jeśli na karcie do głosowania pozostanie 7 nie skreślonych nazwisk
15. W skład 7-osobowej Rady wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów
16. W przypadku jednakowej liczby ważnych głosów w grupie do 7 kandydatów – między tymi kandydatami przeprowadzi się kolejne wybory w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia wyborów
17. Ukonstytuowanie Rady następuje w obecności Prezesa Zarządu UTW
18. Członkowie wybranej Rady dokonują wyboru spośród siebie Starosty.
19. Wybrana Rada po podziale funkcji ustali zakres obowiązków oraz możliwość kontaktu ze Słuchaczami w zakresie sprawowanej funkcji.

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie za okres

kadencji luty 2013 - luty 2016

 

13 lutego 2013 roku została wybrana przez Słuchaczy UTW - w tajnym głosowaniu - Rada Słuchaczy, w skład której weszły następujące osoby:

1. Ludwika Gawron - Starosta

2. Zofia Rech - Z-ca Starosty

3. Jerzy Wróbel - Z-ca Starosty

4. Barbara Sadowska - Sekretarz

5. Krystyna Romańska - Członek

6. Zdzisława Haubrich - Członek

7. Kazimierz Krupa - Skarbnik

W takim niezmienionym składzie Rada pracowała przez okres całej kadencji pod kierownictwem Starosty: Ludwiki Gawron, która według opracowanego na początku kadencji planu pracy, przydzielała poszczególnym członkom Rady zadania do realizacji. Należy nadmienić, że plan nie miał sztywnych norm lecz był modyfikowany i uzupełniany według potrzeb UTW oraz aktualnych wydarzeń na terenie Uniwersytetu, MWSE, PWSZ, miasta i regionu.

Współpraca między Starostą, a członkami Rady układała się bardzo dobrze i przyniosła w przedstawionym przeze mnie okresie szereg rezultatów nie tylko na terenie UTW, ale również naszego miasta i województwa.

A oto jak pracowali i czym się zajmowali w minionym okresie poszczególni członkowie Rady Słuchaczy:

 

Ludwika Gawron - opracowała plany pracy Rady na każdy kolejny rok akademicki, przydzielała poszczególnym członkom zadania, organizowała posiedzenia Rady, zapraszała na posiedzenia przedstawicieli SUTW, przydzielała zadania do sprawnego zorganizowania uroczystości oraz koordynowała ich przebieg. Opracowała regulamin przeprowadzenia wyborów do nowej Rady Słuchaczy. Aktywnie pracowała przy przeprowadzeniu Certyfikacji naszego UTW.

Jest osobą, która cały czas czuwała nad sprawną organizacją i pracą Rady - reprezentując ją na zewnątrz (gdy była przewodniczącą Tarnowskiej Rady Seniorów) oraz na posiedzeniu Zarządu UTW.

 

Zofia Rech - zastępowała Starostę w przypadku Jego nieobecności , pomagała w organizacji uroczystości, była łącznikiem między Słuchaczami II grupy a Radą, starała się rozpropagować wśród Słuchaczy spacery "z kijkami" (Nordic Walking), pozyskiwała Słuchaczy do współpracy z Radą w miarę potrzeb. Prowadziła nadzór nad finansami oraz pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej SUTW.

 

Jerzy Wróbel - organizował wyjazdy na operę do Dębicy oraz koncerty muzyczne w Lusławicach. Systematycznie pracował przy organizacji różnego rodzaju spotkań, imprez i uroczystości. Pomagał w zbiórkach pieniędzy. Był współorganizatorem wyjazdu na "Senioralia" 2014 i 2015 roku, gdzie Jego niepowtarzalny strój został nagrodzony a fotografia umieszczona na łamach prasy. Pomagał w zorganizowaniu "Marszy po Zdrowie". Zorganizował dla chętnych Słuchaczy dwie zabawy karnawałowe.

 

Barbara Sadowska - jako sekretarz Rady protokołowała posiedzenia Rady samodzielne oraz wspólne z Zarządem SUTW. Zajmowała się również dostarczeniem informacji na stronę internetową UTW w formie faktografii zdjęciowej wykonanej przez Słuchaczy: Józefa Sadowskiego, Martę Garwol, Lidię Jaźwińską, Stanisława Starzyka, Elżbietę Lisowską i Małgorzatę Wielgus oraz w formie własnych artykułów i notatek. Było ich około 60. Niektóre z nich ukazały się w prasie lokalnej "Miasto i Ludzie" oraz na stronie internetowej gazety. Pomagała aktywnie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wielu spotkań i uroczystości m.in. "Senioralia 2015"w Krakowie. Pomagała w zbieraniu składek oraz innych pracach Rady, o pomoc w których zwróciła się Starosta.

 

Kazimierz Krupa - Jego zadaniem było zbieranie funduszy na imprezy okolicznościowe. Przez dwa sezony prowadził sekcję tenisa ziemnego. Współdziałał aktywnie w organizowaniu Spartakiad Senioralnych. Współpracował w organizacji i przebiegu wielu imprez okolicznościowych. Prowadził dokumentację związaną z zbiórką składek.

 

Krystyna Romańska - zajmowała się organizacją i prowadzeniem strony internetowej zespołu "Fermata". Przez cały czas od powstania "Fermaty czuwała nad jego pracą. Wyreżyserowała i przeprowadziła kilka koncertów muzycznych o tematyce wiosennej, jesiennej, noworocznej, andrzejkowej oraz wspomnieniowej piosence z lat naszej młodości. Wszystkie koncerty były przeprowadzone profesjonalnie, ze wspaniałą scenografią i muzyczną oprawą. Aktywnie pomagała w zbieraniu składek i we wszystkich imprezach i spotkaniach organizowanych na terenie UTW.

 

Zdzisława Haubrich - Moszumańska – przez cały okres 2013-2016 prowadziła Klub Turystyki Pieszej „Łaziki”. Zorganizowała 91 wycieczek, głownie po Ziemi Tarnowskiej, chociaż były również wycieczki dalsze jak: Turbacz i Beskid Sądecki. W czasie tych wycieczek pokonano pieszo ponad 1000 kilometrów. Najdłuższa trasa pieszej wycieczki liczyła około 19 km. Przeciętna trasa wynosiła około 19km. W wycieczkach brało udział jednorazowo około 40 osób a „żelazny trzon” Łazików stanowiły 24 osoby. Jak wszyscy członkowie Rady brała udział w organizowaniu różnych imprez i uroczystości, pomagała w zbiórce składek oraz pracowała w Komisji do spraw certyfikacji Uniwersytetu.

 

Posiedzenie Rady Słuchaczy odbywały się samodzielnie, ale również bardzo często wraz z Zarządem SUTW. Wspólnymi tematami posiedzeń były m.in.:

- zatwierdzenie planu pracy Rady Słuchaczy

- uzgadnianie programów uroczystości i wydatków z tym związanych,

- współudział w tworzeniu i realizacji projektów,

- współudział w realizacji planu pracy Zarządu,

Współpraca z Zarządem układała się bardzo dobrze, czego przejawem jest współudział w zorganizowaniu wielu imprez, spotkań, wycieczek i uroczystości takich jak:

- zakończenie i inauguracja roku akademickiego w latach: 2013,2014,2015

- Senioralia w Krakowie 2014 i 2015 rok,

- Dzień Kobiet 2013,2014,2015

- Spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z ks. A Bonieckim, z Poseł: Elżbieta Achinger, z europosłanką Różą Thun, posłem Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem, artystą Wilhelmem Sasnalem,

- „Spotkania andrzejkowe” – corocznie

- „Spotkania noworoczne” – corocznie

- Coroczna „Majówka Seniorów” – w Kąśnej Dolnej w 2013roku oraz na „Modrzewiowym Wzgórzu” w 2014 i 2015roku

- „Jesienny Marsz po zdrowie” w 2014 i 2015 roku,

- „Senioralne lato” – w Klubie „Przepraszam w 2013roku oraz „Pod Jabłoniami” w 2014 i 2015 roku

- Udział w „tarnowskim Dniu Seniora” – corocznie

- „Most pokoleń” – corocznie przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika

- Cotygodniowe spotkania w „Muzealnym Salonie III Wieku”

- Cykliczne spotkania „Damą być”

- Udział w wystawach grupy „Vena”. Kabaretu PIN, koncertach „Fermaty”

- Udział w Spartakiadzie Seniorów,

- Udział w festiwalu „Kreator 2015”

- Udział w Klubie „Omega”,

Wymienione zostały tylko najważniejsze, ale należy pamiętać, że braliśmy czynny udział w wielu spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa i i inne organizacje pozarządowe.

Przez cały okres kadencji członkowie Rady pomagali Zarządowi SUTW w jego pracy, chcąc aby jak najwięcej zorganizować ciekawych i urozmaiconych form działalności dla Słuchaczy. W tym okresie odbyło się:

- 39 wspólnych posiedzeń Rady Słuchaczy z Zarządem SUTW,

- 10 samodzielnych posiedzeń Rady Słuchaczy,

- 4 Walne zebrania SUTW.

Reasumując należy stwierdzić, iż cała Rada Słuchaczy pod przewodnictwem Ludwiki Gawron wywiązała się z przydzielonych jej zadań sumiennie starając się, aby Słuchacze mogli skorzystać w jak największej liczbie uroczystości, spotkań, imprez, wycieczek, wystaw, koncertów, których zdaniem była integracja Seniorów jak i integracja międzypokoleniowa z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika oraz ze Studentami z MSWE i PWSZ w Tarnowie.

Dziś kończymy naszą działalność w takim składzie personalnym. Działalność wcale nie łatwą, a przede wszystkim bardzo czasochłonną – wykonywaną społecznie –gdyż żaden z członków Rady Słuchaczy nie pobierał żadnej gratyfikacji finansowej.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego funkcjonowania naszej Rady a mianowicie:

- Staroście Ludwice Gawron,

- wszystkim Członkom Rady,

- Zarządowi z Prezes Marią Kanior na czele,

- pracownikom biura UTW,

- Tym Słuchaczom, którzy aktywnie starali się współpracować z nami.

Za chwilę zostanie wybrana nowa Rada Słuchaczy. Jej członkom życzymy podejmowania ciekawych, nowych i interesujących inicjatyw i programów dla dalszego rozwoju naszego UTW oraz dla dobra Słuchaczy.

 

Sprowadzanie opracowała: Barbara Sadowska – Sekretarz Rady Słuchaczy.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE za okres od lutego 2014 do lutego 2015 roku

 

13 lutego 2013 roku została wybrana przez słuchaczy SUTW – w tajnym głosowaniu – Rada Słuchaczy, w skład której weszły następujące osoby:

1. Ludwika Gawron - Starosta

2. Zofia Rech - Zastępca Starosty

3. Jerzy Wróbel - Zastępca Starosty

4. Barbara Sadowska - Sekretarz

5. Krystyna Romańska - członek

6. Zdzisława Haubrich - członek

7. Kazimierz Krupa - skarbnik

Rada w takim składzie kontynuuje nadal swoje działania pod kierownictwem Starosty, Ludwiki Gawron, która według opracowanego na początku kadencji i w miarę potrzeb poszerzanego planu pracy, przydziela poszczególnym członkom Rady zadania do realizacji. Współpraca między Starostą a członkami Rady układała się pomyślnie i przyniosła w przedstawianym przeze mnie okresie szereg rezultatów na terenie UTW, naszego miasta i województwa.

A oto jak pracowali i czym się zajmowali w minionym okresie poszczególni członkowie Rady Słuchaczy:

LUDWIKA GAWRON – opracowała plan pracy Rady na kolejny rok, przydzieliła zadania poszczególnym członkom, organizowała posiedzenia Rady, zapraszała na posiedzenia przedstawicieli SUTW, przydzielała zadania do sprawnego zorganizowania uroczystości oraz koordynowała ich przebieg.

Jest osobą, która cały czas czuwa nad sprawną organizacją i pracą Rady – reprezentując ją na zewnątrz i na Zarządzie UTW.

ZOFIA RECH – pomagała w przygotowaniu imprez. Nadzorowała i służyła pomocą przy zbieraniu składek. W czasie nieobecności Starosty brała udział w posiedzeniach Zarządu UTW. Współpracowała i nadzorowała rozliczenia wpłat skarbnika.

JERZY WRÓBEL – jednym z przydzielonych mu zadań było organizowanie wyjazdów na koncerty do Lusławic oraz na operę do Dębicy. Systematycznie pracował przy organizowaniu wszelkiego rodzaju spotkań, imprez, uroczystości. Pomagał w zbiórce pieniędzy na imprezy oraz w miarę potrzeb pomagał w pracy biura UTW – służąc własnym transportem w przewożeniu potrzebnych materiałów.

BARBARA SADOWSKA – sekretarz Rady Słuchaczy protokołowała posiedzenia Rady oraz wspólne posiedzenia z Zarządem SUTW i Radą Programową. Zajmowała się również dostarczaniem informacji na stronę internetową UTW w formie faktografii zdjęciowej wykonywanej przez Józefa Sadowskiego oraz w postaci własnych artykułów i notatek. Niektóre z nich ukazały się w prasie lokalnej „Miasto i Ludzie” i na stronie internetowej tejże gazety.

Ponadto brała udział w innych pracach Rady, takich jak: organizacja spotkań i uroczystości, zbieranie składek oraz innych, o pomoc w których zwróciła się Pani Starosta.

KAZIMIERZ KRUPA – jego zadaniem było zbieranie funduszy na imprezy okolicznościowe, w których udział wzięło 711 uczestników, a zebrana kwota wyniosła 14.125 złotych. Prowadził sekcję tenisa ziemnego, zorganizował i nadzorował sekcję gimnastyki Tai Chi. Współpracował w organizacji imprez okolicznościowych. Prowadził dokumentację związaną ze zbiórką składek.

KRYSTYNA ROMAŃSKA – zajmowała się organizacją i prowadzeniem strony internetowej Zespołu FERMATA. W miarę potrzeb pomagała w zbiórkach pieniędzy na imprezy okolicznościowe. Zorganizowała i prowadziła następujące imprezy: Wieczór autorski p. M. Kwater, koncerty „Piosenki naszej młodości”, „W jesiennym muzycznym korowodzie pokoleń”, Andrzejki, spotkanie świąteczne, zakończenie roku akademickiego 2013/2014.

ZDZISŁAWA HAUBRICH – na przestrzeni ostatniego roku zorganizowała 38 wycieczek pieszych grupy Łaziki, w tym 8 pod przewodnictwem Anny Frysztak (z powodu nieobecności prowadzącej). Terenem spacerów i marszów była Ziemia Tarnowska, a liczba uczestników wahała się od 8 do 30 osób.

Publikowała również na stronie internetowej UTW komunikaty o terminach wycieczek oraz notatek z już odbytych.

 

 

Posiedzenia Rady Słuchaczy odbywały się samodzielnie, ale również bardzo często wraz z Zarządem UTW. Wspólne posiedzenia dotyczyły zagadnień związanych
z zatwierdzeniem i poszerzeniem planu pracy RS, uzgadniania terminów i programów uroczystości i wydatków z nimi związanych, współudziału w tworzeniu i realizacji projektów oraz współudziału w realizacji Planu pracy Zarządu.

Współdziałając z Zarządem – Rada Słuchaczy aktywnie uczestniczyła w zorganizowaniu wszystkich imprez i uroczystości organizowanych przez Zarząd, takich jak:

- Walentynki u Seniorów,

- spotkanie z Różą Thun,

- Tarnowska Majówka na „Modrzewiowym Wzgórzu” w Faściszowej,

- Wiosenny koncert muzyczny „Piosenki naszej młodości”,

- Małopolskie Senioralia i Kongres UTW w Krakowie,

- Zakończenie roku akademickiego 2013/2014,

- „Senioralne lato” – cykliczne cotygodniowe spotkania „Pod jabłoniami”,

- rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 – spotkanie z Kazimierzem Tischnerem,

- Tarnowski Dzień Seniora – otrzymanie po raz drugi certyfikatu „Miejsce przyjazne
seniorom”,

- Jesienny marsz po zdrowie,

- „Jesienny, muzyczny korowód pokoleń” – koncert,

- wernisaż Grupy Malarskiej „VENA”,

- spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia UTW przy Dąbrowskim Domu Kultury,

- Andrzejki u Seniorów,

- spotkanie świąteczne słuchaczy UTW,

- spotkanie noworoczne w restauracji „Tarnovia”,

- spotkanie UTW z województwa małopolskiego z Panią poseł Elżbietą Achinger w Kopalni
Soli w Wieliczce,

- „Most pokoleń” – premiera kabaretu „PIN” pt. „Namiętnie tańczymy lumbago” w reżyserii
Mariusza Szaforza w Teatrze im. L. Solskiego,

- wydanie III tomiku poezji naszych słuchaczy „Melodia słów szumi wokół”,

- spotkanie w teatrze autorów poezji – wiersze czytali Kinga Wenta i Mariusz Szaforz,

- Dzień Kobiet w restauracji „Bombay”.

 

Członkowie naszej Rady pomagali w organizowaniu spotkań w Muzealnym Salonie III wieku i w Klubie „Omega”.Przez cały miniony rok swojej działalności członkowie Rady pomagali Zarządowi w jego pracy, chcąc aby zorganizowane zostało jak najwięcej ciekawych i urozmaiconych form działalności dla słuchaczy UTW.

Jeżeli niektóre nasze przedsięwzięcia nie odniosły oczekiwanych efektów, to wynikało to z faktu dużej liczebności naszego Uniwersytetu oraz ograniczeń finansowych i budżetowych. Reasumując należy stwierdzić, iż cała Rada Słuchaczy pod przewodnictwem Starosty, Ludwiki Gawron – wywiązała się w ostatnim roku z przydzielonych jej zadań sumiennie – starając się, aby słuchacze mogli uczestniczyć w jak największej liczbie uroczystości, spotkań, imprez, wycieczek, koncertów, których zadaniem była integracja seniorów, jak i integracja międzypokoleniowa z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika oraz studentami z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dziękujemy im za wieloletnią współpracę.

Zarząd SUTW na styczniowym posiedzeniu podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji Rady Słuchaczy jeszcze o jeden rok – do lutego 2016 roku, w związku z czym przed nami jeszcze rok wspólnej działalności. Działalności wcale nie łatwej, a przede wszystkim bardzo czasochłonnej, wykonywanej społecznie. Wierzymy (przynajmniej mamy taką nadzieję), że jeszcze wspólnie uda nam się wiele zrobić. Ale wierzymy również w to, że słuchacze UTW będą dla nas życzliwi i pomocni w wielu przedsięwzięciach służących dobru nas wszystkich. Powyższe sprawozdanie jest pewnym etapem w historii naszego UTW, ponieważ od 11 marca 2015 roku naszą nową siedzibą będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Sprawozdanie opracowała Barbara Sadowska Sekretarz Rady Słuchaczy UTW

Marzec 2015 roku

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Słuchaczy za okres od 18 lutego 2013 do 10 lutego 2014 roku.

13 lutego 2013 r. została wybrana przez słuchaczy SUTW przy MWSE
w Tarnowie Rada Słuchaczy w skład której weszły następujące osoby:

1. Ludwika Gawron – starosta

2. Zofia Rech – z-ca starosty

3. Jerzy Wróbel – z-ca starosty

4. Krystyna Romańska – członek R.S.

5. Barbara Sadowska – sekretarz

6. Kazimierz Krupa – skarbnik

7. Zdzisława Haubrich – członek R.S.

 

Na początku kadencji p. Ludwika Gawron opracowała Plan Pracy, oraz przydzieliła poszczególnym członkom Rady dodatkowe zadania do realizacji w ciągu lat 2013 – 2015. Obecnie miną rok naszej działalności, więc chcieliśmy przedstawić naszą pracę, nasze dokonania oraz usłyszeć uwagi z Państwa strony.

Poszczególni członkowie Rady Słuchaczy zaprezentują Państwu efekty swojej całorocznej pracy.

- Ludwika Gawron – opracowała plan pracy Rady oraz przydzieliła zadania poszczególnym członkom, organizowała posiedzenia Rady i Prezydium Rady, zapraszała na posiedzenia przedstawicieli zarządu SUTW, przydzielała zadania członkom Rady do sprawnego zorganizowania uroczystości. Przez cały okres czuwała nad sprawną organizacją i pracą Rady, reprezentując ją na zewnątrz i na Zarządzie.

- Zofia Rech – współpracowała i nadzorowała rozliczenia wpłat skarbnika, terminowych wpłat na spotkania okolicznościowe. (Zebrane kwoty są wpłacane do kasy UTW na podstawie dowodów wpłat „KP” , a skarbnik sporządza ewidencję na podstawie wykazu.) W 2013 roku zebrana kwota wyniosła 11 975 PLN. Współpracowała przy organizacji szkolenia dla potrzeb rozliczania „PIT-ów” rocznych systemem elektronicznym w I Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.

- Jerzy Wróbel – organizował koncerty w Lusławicach (7 razy) oraz zorganizował wyjazd na operę do Dębicy ( maj 2013r.) , współorganizował koncerty jazzowe ( 3 – krotnie) oraz w lipcu 2013 r. organizował „Paradę nowoorleańską”. Zaprosił zespół „Leliwa Jazz Band” – który bezpłatnie uatrakcyjnił rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014. Aktywnie uczestniczył i współorganizował uroczystości na UTW, pełnił letni dyżur w klubie „Przepraszam”, pomagał w zbiórce pieniędzy na imprezy oraz pomagał w pracy biura UTW.

- Krystyna Romańska – przez cały czas brała udział i pomagała w organizacji spotkań i uroczystości takich jak:

* rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014

* tarnowski Dzień Seniora

* Biesiadnie u Seniorów

* Święto Niepodległości ( przygotowanie strony literackiej)

* „Andrzejki” u Seniorów – opracowanie scenariusza i współprowadzenie

* spotkanie z posłanką Elżbietą Achinger

* Świątecznie, międzypokoleniowo, twórczo w PWSZ – poprzedzone udziałem

w spotkaniu ze studentami

* Spotkanie Sylwestrowe – współudział w wyborze tekstów

* współpraca z zespołem „Tercjum”

* Pomoc w zbieraniu składek

- Barbara Sadowska – sekretarz Rady Słuchaczy przez cały czas protokołowała posiedzenia R.S. oraz wspólne obrady z Zarządem SUTW oraz Radą Programową.

Łącznie odbyło się ich 18 (samodzielnych 8, wspólnych z Zarządem 8 oraz
z Rada Programową 2). Zajmowała się również dostarczaniem informacji na stronę internetową UTW w formie faktografii zdjęciowej wykonywanej przez
p. Józefa Sadowskiego oraz w postaci artykułów. Ukazały się następujące artykułydotyczące zorganizowanych imprez:

* Spotkanie z prezydentem m. Tarnowa

* Spotkanie z cyklu „Damą być”

* Oczywiście Dzień Kobiet

* Co słychać u Seniorów

* Biesiada pokoleń – Seniorów i młodzieży

* Biesiada u Seniorów

* Majówka w Kąśnej Dolnej

* II Majówka Seniorów

* Zakończenie roku akademickiego 2012/2013

* Maria Kanior – gościem w klubie „Przepraszam”

* Rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014

* Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

* Wystawa prac malarskich Grupy „VENA”

* Sentymentalna podróż „Damą być”

* Jesienne spotkanie wierszami przeplatane

* Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

* U seniorów patriotycznie

* U seniorów wspomnieniowo „Andrzejki”

* Noworoczne spotkanie seniorów z UTW

* Spotkanie w „Muzealnym Salonie III Wieku” – Andrzej Król

* „Walentynki u Seniorów UTW

Z 21 artykułów, które ukazały się na stronie internetowej UTW – 3 ukazały się w gazecie lokalnej „Miasto i Ludzie” oraz 10 na stronie internetowej tejże gazety i 1 artykuł w „Temi”.

Ponadto brała aktywny udział w innych pracach Rady, takich jak: organizacja spotkań, zbieranie składek oraz innych, o które poprosiła p. Starosta

- Kazimierz Krupa – skarbnik R.S. – zbierał składki na uroczystości
i spotkania rozliczając się równocześnie z zebranych i wydatkowanych kwot. Pomagał w organizacji imprez, spotkań
i uroczystości organizowanych przez Zarząd i Rade Słuchaczy UTW.

- Zdzisława Haubrich – Na przestrzeni luty 2013 – luty 2014 zorganizowała:

* 27 wycieczek pieszych w ramach pieszego klubu „Łaziki”

* Terenem spacerów była głównie Ziemia Tarnowska

* Uczestniczyło w nich średnio 19 osób( od 8 -30 osób)

* Rok 2013 zakończono Noworocznym Spotkaniem na Brzance w którym uczestniczyło 30 osób.

* Od 4 lutego 2014 roku zainaugurowała działalność grupa uprawiająca trucht: „Truchtem po zdrowie”

* zamieszczanie na stronie internetowej komunikatów i ulotek do każdego wyjścia w teren.

* opracowała i przeprowadziła ankietę wśród słuchaczy dotyczącą korzyści wynikających z uczestnictwa w kursach językowych i informatycznych.

* opracowała ankietę dotyczącą funkcjonowania Uniwersytetu w ocenie jego słuchaczy.

* uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym „Certyfikacji Trzeciego Sektora”
80 godz.

Posiedzenia Rady Słuchaczy odbywają się samodzielnie, ale również bardzo często wraz z Zarządem SUTW. Wspólne posiedzenia dotyczyły tematów związanych z zatwierdzeniem Planu Pracy R.S. , uzgadniania terminów i programów uroczystości i wydatków z nimi związanych, współudziału w tworzeniu i realizacji projektów oraz współudziału w realizacji Planu Pracy Zarządu. Współdziałając z Zarządem Rada Słuchaczy uczestniczyła w zorganizowaniu wszystkich imprez i uroczystości organizowanych przez Zarząd SUTW takich jak:

* zakończenie i rozpoczęcie roku akademickiego

* spotkanie z prezydentem m. Tarnowa

* Dzień Kobiet

* Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

* Spotkanie z posłanką Elżbietą Achinger

* Spotkanie Noworoczne

Rada Słuchaczy organizowała również uroczystości i imprezy samodzielnie takie jak:

* „Walentynki”

* U seniorów wspomnieniowo

* U seniorów patriotycznie

* U seniorów biesiadnie

Program na powyższe imprezy przygotowali słuchacze zorganizowani w zespole „Tercjum” prowadzonym przez p. Bożenę Kwiatkowską oraz w grupie teatralnej PIN prowadzonej przez p. Andrzeja Króla.

Przez cały miniony rok w swojej działalności członkowie Rady Słuchaczy pomagali Zarządowi w jego pracy, chcąc aby jak najwięcej zorganizować ciekawych i urozmaiconych form działalności dla słuchaczy UTW. Jeżeli nawet niektóre nasze przedsięwzięcia nie odniosły oczekiwanych rezultatów, to wynikały one z faktów dużej liczebności naszego Uniwersytetu oraz trudności finansowych i budżetowych. Członkowie R.S. pomagali zbierać wyznaczone składki na wyjazdy i imprezy, rozliczając się z nich na bieżąco oraz nadzorowali finanse SUTW przez członka Rady w ramach Komisji Rewizyjnej.

Członkowie naszej rady pomagali w organizowaniu spotkań i imprez
w Klubie Inicjatyw Twórczych „OMEGA” oraz w klubie „Przepraszam”. Nadmienić należy iż wakacyjne spotkania słuchaczy właśnie w tym klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także organizowane spotkania z cyklu „Damą być” były organizowane przez naszych członków.

Reasumując, należy stwierdzić, iż cała Rada Słuchaczy pod przewodnictwem p. Ludwiki Gawron – Starosty – wywiązała się z przydzielonych jej zadań, sumiennie, starając się, aby słuchacze mogli uczestniczyć w jak największej liczbie uroczystości, spotkań, imprez, wycieczek, koncertów, których zadaniem była integracja seniorów jak i integracja międzypokoleniowa z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie.

Przed nami jeszcze rok działalności.

Działalności wcale nie łatwej, a przede wszystkim bardzo czasochłonnej. Wierzymy (przynajmniej mamy taką nadzieję), że jeszcze dużo uda nam się zrobić. Ale wierzymy również w to, że wszyscy słuchacze będą dla nas życzliwi i będą na pomocni w różnych przedsięwzięciach służącym dobru nasz wszystkich.

 

Sprawozdanie opracowała

Barbara Sadowska

sekretarz Rady Słuchaczy UTW

 

 

 

Rada Słuchaczy pracuje zgodnie z obowiązującym planem pracy na rok 2013 - 2015

zmiana w dniu 11.06.2013r.

 

PLAN PRACY RADY SŁUCHACZY
UTW przy MWSE NA LATA 2013-2015

L.p. CEL ZADANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWE TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1.

Prawidłowa realizacja zadań

Organizowanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady

2. Posiedzenia Prezydium Rady

1xmiesiącu L. Gawron
Realizacja zadań

1. Przydział zadań dla poszczególnych członków Rady

2. Przekazywanie informacji na posiedzenie Rady o ich realizacji

3. Zapraszanie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia UTW


luty

 

w terminie realizacji

 

w miarę potrzeb

 

L. Gawron

 

członkowie Rady

 

L. Gawron

 

2.

Współodpowiedzialność
za realizację zadań Stowarzyszenia

1. Organizacja uroczystości

 

1. Czynne Uczestnictwo w zabezpieczeniu prawidłowej i sprawnej organizacji

2. Przydział zadań dla członków Rady

3.Pozyskiwanie słuchaczy do współpracy

 

w terminach uroczystości

 

w terminach uroczystości

w miarę potrzeb

 

członkowie Rady

 

L. Gawron

 

Z. Rech, J.Wróbel

2. Twórcze uczestniczenie w Klubie Inicjatyw Twórczych OMEGA

i "Pokaż się miastu"

1. Pomoc w organizacji spotkań

2. Zabezpieczenie chętnych do udziału

3.Propozycje tematów oraz nazwisk ciekawych Tarnowian

w terminach realizacji

w terminach uroczystości

w miarę potrzeb

 

K. Romańska,

 

K. Romańska,

 

K. Romańska

 

3. Współpraca z Zarządem

1. Przedstawienie planu pracy Rady

 

2. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu na zaproszenie

3. Sugestie proponowanych tematów

 

luty 2013

 

 

na zaproszenie

 

w miarę potrzeb

 

 

L. Gawron

 

członek Rady odpowiedzialny za omawiane zadania

 

członkowie Rady

 

3. Rozwijanie aktywnego twórczego i kulturalnego stylu życia Tworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej

1. Organizacja zajęć gimnastycznych w zakresie tworzenia grup

2. Uwzględnianie terminów i miejsca zajęć

3. Pomoc w zabezpieczeniu stałych godzin na basenie

 

Październik

 

 

na bieżąco

 

w miarę potrzeb

 

 

Z. Haubrich

 

Z. Haubrich

 

Z. Rech

 

 

Współudział w organizacji wycieczek

1. Promowanie, planowanie i organizowanie wycieczek pieszych w ramach Klubu "Łaziki"

2. Zorganizowanie Klubu "Mój Rower" i koordynowanie wycieczek wokół Tarnowa

3. Rozpoznawanie spaceru z kijami (nordic walking) i gry w tenisa

systematycznie

 

w miarę możliwości

 

 

w miarę potrzeb

Z. Haubrich

 

Z. Rech

 

 

Z. Haubrich
K. Krupa

 

Organizacja innych uroczystości

1. Pozyskiwanie Słuchaczy do wspólnych Andrzejek, Walentynek, Dnia Kobiet

2. Propozycje i realizacje wyjazdów na operetkę i do teatru

3. Tworzenie klimatu i warunków do realizacji zadań ujętych w projektach np. spotkanie u Paderewskiego, Biesiada Pokoleń, Tarnowska Majówka Seniora

4. Współdziałanie z zespołem TERCJUM

 

 

 

w termiach realizacji

 

w miarę potrzeb

 

w terminach ujętych w pracy Zarządu

 

 

systematycznie

 

 

J. Wróbel

 

 

J. Wróbel

 

 

 

K. Romańska

 

 

 

K. Romańska

4. Rozwijanie samorządności wśród Słuchaczy

Aktywizowanie Słuchaczy
do współpracy

1. Przedstawienie Słuchaczom planu pracy Rady z prośbą o uzupełnienie i nowe propozycje

2. Prezentacja członków Rady
ogółowi Słuchaczy z
informacją o ich zadaniach

3. Tworzenie klimatu do współuczestniczenia Słuchaczy w realizacji zadań

marzec 2013

 

 

marzec 2013

 

 

 

systematycznie

 

L. Gawron

 

 

członkowie Rady

 

 

 

członkowie rady

 

Przeprowadzenie badań ankietowanych

1. Opracowanie ankiet celem poprawy organizacji i warunków na Uniwersytecie

2. Analiza ankiet

3. Zapoznanie ogółu Słuchaczy z ich wynikami i wnioskami

4. Wdrożenie wniosków do realizacji

 

maj 2013-2014

 

po realizacji zadania

w wyznaczonym terminie

 

na bieżąco

 

Z. Haubrich

 

Z. Haubrich

 

Z. Haubrich

 

Rada i Zarząd

5.

Utrwalenie działań Rady

 

Dokumentowanie wydarzeń

1. Prowadzenie księgi protokołów

2. Dostarczenie informacji do aktualizacji strony internetowej

3. Opracowanie tekstów do prasy

4. Dokumentowanie wydarzeń UTW
w formie fotograficznej

 

 

 

systematyczniena bieżąco
 

 

 

 

 

B. Sadowska

 

Prezydium Rady

 

B. Sadowska

 

B. Sadowskiej

Dokumentowanie wydatków

1. Zbieranie dodatkowych składek na uroczystości i spotkania

2. Rozliczanie się z zebranych i wydatkowanych kwot

w miarę potrzeb

 

systematycznie

K. Krupa
Z. Rech